Ook dit jaar kunnen we u een sluitende begroting presenteren. De financiële positie van onze gemeente is gezond. Wij slagen er in een goed voorzieningenniveau te handhaven. Iedere kern beschikt over een cultureel centrum en moderne onderwijshuisvesting, we slagen er in om de drie decentralisaties vorm te geven op een manier die aansluit bij de wensen van de inwoners en we ondersteunen de ontwikkeling van het lokale bedrijfsleven. En ook in 2018 en volgende jaren is er ruimte voor investeringen. In deze begroting gaat het om de volgende projecten / activiteiten:

  • Onderwijshuisvesting (Wildschut Gilze);
  • Combinatie Zwembad/Sporthal in Rijen;
  • Centrumplannen Gilze en Rijen
  • Spoorzone in Rijen;
  • Kwaliteitsgroen in de gemeente;
  • Verfraaien van entrees in de kernen;
  • Intensieve aandacht voor veiligheid en handhaving;
  • Ondersteunen CPO projecten;
  • Binnensport Gilze;
  • Infrastructuur.

Financieel perspectief
De meerjarenbegroting 2018-2021 is sluitend. Het weerstandsvermogen, dat een maatstaf is voor de financiële reserve, ontwikkelt zich de komende jaren volgens afspraak.

Coalitieprogramma
Het coalitieprogramma 2014-2018 staat in deze begroting centraal. We hebben de voornemens uit het coalitieprogramma 2014-2018 verder uitgewerkt en aangegeven welke prestaties u van ons in 2018 mag verwachten. In de programma’s gaan we hier verder op in. Na de gemeenteraadsverkiezingen zal een nieuw coalitieakkoord worden opgesteld.

Lokale lasten ontwikkeling
Voor 2018 stellen wij voor om het tarief voor de rioolheffing gelijk te houden aan dat van 2017 (index 0,00%). Voor de afvalstoffenheffing gaan we uit van een verlaging van het vast recht met € 8 per aansluiting. Dit komt neer op een daling ten opzichte van 2017 van -/- 4,93%. Tot slot gaan we voor de OZB uit van een stijging van 4,00% (2,45% trendmatig en 1,55% boven trendmatig).

Gemiddeld gezien betekent dit een zeer beperkte stijging van de lokale lasten met 0,19% (voor een gemiddeld huishouden € 1,00). Dit is aanzienlijk minder dan de reguliere inflatie van 1,50%. Met deze beperkte verhoging van de lokale lasten blijven wij behoren tot een van de goedkoopste gemeenten van Nederland.

Tot slot, de begroting wordt behandeld in de raadsvergaderingen van 30 oktober en 6 november 2017.

Namens het college van B&W,

Rolph Dols,
Wethouder Financiën