Wat willen wij bereiken?

Burgerzaken
In onze dienstverlening excelleren we in 'klein zijn'. We behouden de kwaliteiten die kenmerkend zijn voor kleine gemeenten; we gaan uit van de menselijke maat en vinden persoonlijk contact met onze inwoners, bedrijven en instellingen in de afzonderlijke kernen belangrijk. De relatie met onze inwoners is gebaseerd op vertrouwen. We gaan uit van hun eigen kracht, we ondersteunen initiatieven en bevorderen dat inwoners zelf in actie komen. Innovatief zijn in dienstverlening is onze ambitie: maximaal digitaal, niet-locatie gebonden en met gebruikmaking van alle hedendaagse kanalen. Tegelijkertijd praten en schrijven we in duidelijke taal.

Overhead
In 2016 is het Besluit begroting en verantwoording (BBV) gewijzigd. Doel van de wijziging is om de mogelijkheden tot interne sturing door de raad te verbeteren en de vergelijkbaarheid tussen gemeenten te vergroten. Eén van de onderdelen van de wijziging beoogt een beter inzicht in de overhead. Vanaf 2017 is voorgeschreven dat in het programmaplan een apart overzicht moet worden opgenomen van de kosten van de overhead. In de programma's moeten dan de kosten worden opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces. Om te kunnen vaststellen welke kosten verband houden met de sturing en ondersteuning van het primaire proces, en zodoende gerekend kunnen worden tot de overhead, geldt de volgende definitie van de overhead: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Door de definitie te gebruiken kan een eenduidig inzicht worden gegeven in de kosten die direct zijn toe te rekenen aan bepaalde taakvelden. Bijvoorbeeld de personeelskosten van de medewerkers van een bepaalde afdeling, rente- en afschrijvingslasten en andere kosten die direct verband houden met het betreffende taakveld en investeringen en dientengevolge ook niet centraal moeten worden begroot en verantwoord.

Wat gaan we ervoor doen?