Wat gaan we ervoor doen?

Op dit taakveld worden de baten en lasten van de grondexploitaties voor woningbouw weergegeven. De baten en lasten van de grondexploitaties voor bedrijventerreinen worden weergegeven op programma 3. In de paragraaf grondbeleid gaan wij dieper in op de inhoudelijke en financiële kant van de grondexploitatie voor zowel bedrijventerreinen als woningbouw.

Voor dit taakveld hebben we geen specifieke resultaten en activiteiten voor 2018.

Resultaten