Wat gaan we ervoor doen?

Het lokale minimabeleid is een belangrijk onderdeel van het beleid van de gemeente Gilze en Rijen in het gehele sociale domein. Dit omdat armoede en financiële problemen doorsijpelen in alle aspecten van iemands leven en ook vaak gevolgen hebben voor de volgende generatie. De gemeente Gilze en Rijen streeft om die reden al jaren een ruimhartig minimabeleid na, met speciale aandacht voor gezinnen met kinderen. Dit beleid zal worden voortgezet.

Inwoners die rondom het sociaal minimum leven, kunnen rekenen op onze gemeente voor
extra materiële of financiële ondersteuning. Naast (aanvulling van) het inkomen kan het ook nodig zijn te kijken naar zorg en re-integratie. Er kan sprake zijn van gecombineerde inzet van financiële ondersteuning vanuit het minimabeleid én ondersteuning richting werk/zorg. Binnen dit integrale beleid nemen kinderen een speciale plaats in (bijvoorbeeld via het Sociaal Team). Het betreft hier een brede integrale benadering. Bij het beleid in het sociale domein geldt als uitgangspunt de participatiemaatschappij en het stimuleren van de eigen kracht en zelfredzaamheid van een persoon.

Daarbij ondersteunen wij Stichting Leergeld en de Voedselbank met een ruime subsidie. Wij blijven ook inzetten op het verhogen van de maatschappelijke participatie van inwoners die rondom het bestaansminimum leven, met als uiteindelijk doel het verkrijgen van betaald werk.

Resultaten