Wat gaan we ervoor doen?

Resultaatgestuurde inkoop jeugdhulp
Per 1 januari 2017 heeft de regio Hart van Brabant een deel van de jeugdhulp resultaatgericht ingekocht (inkoop van arrangementen) in plaats van de inkoop van producten. De belangrijkste voordelen van resultaatgerichte inkoop zijn:

  • de perverse productieprikkel in de huidige financieringssystematiek verdwijnt;
  • de gemeente heeft de regie op het resultaat, de zorgaanbieder is als inhoudelijk deskundige verantwoordelijk voor de hoe-vraag;
  • administratieve lastenverlichting omdat  arrangementen worden ingekocht in plaats van losse producten;
  • innovatie en samenwerking tussen zorgaanbieders, het sociale netwerk en het sociaal team wordt gestimuleerd.

Het sociaal team is nu bezig met deze nieuwe manier van werken. Zowel voor het sociaal team als bij de aanbieders zijn we nog aan het leren. Dit vraagt continue afstemming tussen beleid, uitvoering en aanbieders. Door middel van deze afstemming wordt bijgestuurd als dit nodig is.
Vanaf 1 januari 2019 wordt ook het andere deel van de jeugdhulp (Jeugd-GGZ en verblijf) resultaatgericht ingekocht. Het is hierbij van belang om te bekijken hoe gestimuleerd kan worden dat Jeugd-GGZ aanbieders ook afstemming zoeken met elkaar om ervoor te zorgen dat jongeren de meest geschikte ondersteuning kunnen ontvangen. In 2018 gaat het sociaal team en de aanbieders hiermee experimenteren.  

De ambitie is dat er op termijn gezamenlijk met de WMO wordt ingekocht, zodat er vorm gegeven kan worden aan het werken met gezinsarrangementen. Hiervoor zetten we op dit moment al de eerste stappen.

Bestuurlijke aansturing van de jeugdzorg in regio borgen
De bestuurlijke aansturing van de jeugdzorg in de regio Hart van Brabant is geborgd binnen de gemeenschappelijke regeling (governance). We blijven gericht op de samenwerking in de regio.
Doorontwikkeling werkwijze sociaal team / maatwerk
Deze opgave is gericht op het verminderen van de inzet van specialistische hulp naar minder zware hulp, zonder dat kinderen buiten de boot vallen. Het sociaal team leert om met creatieve oplossingen te komen als het meer effect heeft dan de inzet van jeugdhulp uit het oude stelsel of het stapelen van zorg. We denken in maatwerkoplossingen die altijd een afweging zijn tussen de mogelijkheden voor het inzetten van eigen kracht, het verminderen van maatschappelijke kosten en de juridische rechtmatigheid. Hierdoor wordt duidelijk waar er verbeterpunten zijn in het huidige ondersteuningssysteem in brede zin. M.a.w. we worden ons steeds bewuster dat er altijd andere verbindingen te leggen zijn dan tot nu toe gebruikelijk waren. Dit vraagt een continue alertheid van onze medewerkers en vraagt ook dat we hierin in samenwerking met andere disciplines binnen de gemeente leren. De creatieve oplossingen die in Gilze en Rijen in de praktijk goed werkbaar zijn worden met de Regio Hart van Brabant gedeeld, waardoor er samen met de andere regiogemeenten In de regio Hart van Brabant een regionale werkwijze kan worden ontwikkeld, waardoor in beeld gebracht wordt welke creatieve oplossingen in de praktijk goed werkbaar zijn.

Koersdocument jeugd(hulp)
In 2017 wordt er gewerkt aan een nieuwe koersdocument jeugd(hulp) voor de regio Hart van Brabant. In 2018 geven we hier uitvoering aan.

Resultaten