Wat gaan we ervoor doen?

Wet Private kwaliteitsborging
Als het gaat om Wabo vergunningverlening en toezicht staat er een stapsgewijze invoering van de Wet Private kwaliteitsborging op stapel. Hiermee worden de verantwoordelijkheden in de bouw  anders neergelegd en wordt de markt primair verantwoordelijk voor de kwaliteit van de bouw.
Bij de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen hoeven niet langer gegevens te worden verlangd waaruit blijkt dat het bouwwerk voldoet aan de bouwtechnische voorschriften. Aangetoond moet worden met welk toegelaten instrument en met welke gerechtigde kwaliteitsborger wordt gewerkt en dat aan de regelgeving is voldaan. Dit betekent dat de gemeenten in haar vergunningverlening en toezicht niet meer kijken naar o.a. constructieve veiligheid en brandveiligheid. Hiermee verandert ook de hele financiering van het bouw- en woningtoezicht. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel over de kwaliteitsborging in de bouw aangenomen op 21 februari 2017. Behandeling in de Eerste kamer heeft op 11 juli 2017 plaatsgevonden, maar stuitte op bezwaren. De wet is daarom voorlopig uitgesteld. Op welke wijze en wanneer deze wet in werking treedt is niet duidelijk.  

Bouwen naar behoefte en waarborgen van kwaliteit
Bij nieuwe, maar ook bestaande gebiedsontwikkelingen staat bouwen naar behoefte en waarborgen van kwaliteit centraal. We ontwikkelen alleen projecten, plannen en beleid die passend zijn voor de vraag die voorligt en zetten in op kwaliteit in plaats van kwantiteit. We werken hierbij in de geest van de Omgevingswet, doen dit integraal en in samenwerking met.

Resultaten