Wat gaan we ervoor doen?

Andere wijze van onkruidbestrijding
Bij wet is chemische onkruidbestrijding vanaf 2018 verboden. Daardoor dient onkruidbestrijding op een andere manier plaats te vinden hetgeen arbeidsintensiever en daardoor kostenverhogend werkt. Hiervoor ramen wij een extra structurele uitgave van € 10.000 per jaar voor alle sportparken.

Binnensport Gilze
In de 2de helft van 2017 werken wij aan een toekomstvisie voor de binnensport in Gilze.
Dit met als doel deze visie inclusief voorkeursscenario te laten vaststellen in de gemeenteraad van december 2017. Vanaf 2018 willen wij dit voorkeursscenario verder uitwerken en concretiseren aan de hand van één of meerdere deelprojecten. Mogelijk extra financiële middelen zijn nog niet verwerkt in deze begroting 2018 omdat deze nu nog niet in beeld zijn. Bij de perspectiefnota 2019 verwachten wij deze wel inzichtelijk te hebben en komen wij hier op terug.

Resultaten