Wat gaan we ervoor doen?

Inleiding
Via de Brede School activiteiten wordt kinderen de mogelijkheid geboden om ook buiten schooltijd bezig te zijn met hun ontwikkeling, bijvoorbeeld op het gebied van sport, cultuur of milieueducatie. Op het gebied van sport zetten we daartoe buurtsportcoaches in; daarnaast nodigen we lokale verenigingen en organisaties uit aan dit concept deel te nemen. Scholen maken daarin overigens zelf hun keuzes. Het is van belang dat de jeugd ook zelf aangeeft wat zij belangrijk vindt binnen onze gemeente. De jeugdgemeenteraad heeft daarbij in de afgelopen periode een belangrijke rol gespeeld.

Doorgaande leerlijn
We vinden het belangrijk om samen met schoolbesturen en besturen van peuterspeelzalen en kinderopvang goede doorgaande leerlijnen tot stand te brengen. Hierover maken we afspraken in verschillende overleggen. De invoering van landelijke wetgeving over harmonisatie gaat in per 1-1-2018. Vanaf deze datum moeten VVE partijen dit geharmoniseerd doen. We verwachten dat dit financieel voor de gemeente een substantieel positief effect heeft. Hoe groot dit bedrag is weten we nu nog niet.  

Brede school activiteiten
Via onze brede school coördinator worden scholen gestimuleerd en geadviseerd een gevarieerd, laagdrempelig en voor kinderen verrijkend (naschools) brede school activiteitenaanbod te organiseren. In 2017 is nieuw meerjarig beleid opgesteld. In 2018 volgt de verdere uitwerking daarvan. Er wordt ingezet op het maken van nog meer verbinding tussen schools en naschools activiteiten van zowel het bredeschool-aanbod en het aanbod van verschillende sport- en cultuurverenigingen. Daarnaast is in het nieuwe beleid ruimte gecreëerd om in te spelen op de IKC (integraal kindcentrum)-ontwikkeling.   

Passend onderwijs
Goede aansluiting van zorg op onderwijs is van groot belang. Samen met gemeenten uit de regio Passend Onderwijs en  de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs RSV Breda e.o. werken we aan heldere afspraken tussen onderwijs  en jeugdhulp en eenduidige communicatie naar ouders en kinderen/jeugdigen. Hiervoor nemen we deel aan de kopgroep van het Elf gemeenten overleg. Op deze manier kunnen we de afspraken en uitgangspunten van de regio Hart van Brabant mee nemen in de conclusies die in regio Passend Onderwijs (dit is een andere dan de jeugdzorgregio) getrokken worden, maar ook de lokale belangen behartigen.

Voor dit taakveld hebben we geen specifieke resultaten en activiteiten voor 2018.

Resultaten