Wat gaan we ervoor doen?

Initiatieven vanuit de samenleving
De gemeente gelooft sterk in verbindingen tussen professionals, vrijwilligers en individuele inwoners. Zo ontstaan er effectievere, creatieve oplossingen voor de vragen die er leven. We brengen onze maatschappelijke partners en inwoners met elkaar in contact. Voorbeelden zijn De Ontmoeting in Gilze en het project 'Wonen met Gemak' in Rijen, waarbij Leystromen, Wonen met Gemak, diverse vrijwilligers en de gemeente samenwerken. De inwoners zien de gemeente steeds meer als een netwerkpartner, waardoor weer nieuwe initiatieven ontstaan. Dat brengt ons dichter bij het doel: 'iedereen doet mee'.

Wijk- en buurtbeheer

Het wijk- en buurtbeheer richt zich op de fysieke en de sociale leefbaarheid in onze gemeente. Onze bewoners krijgen een grotere rol in het wijk- en buurtproces, ze richten als het ware zelf hun eigen woonomgeving in en al doende leren ze elkaar beter kennen en verbetert de sociale cohesie in de straat of buurt. We gebruiken hierbij de term burgerkracht of burgerinitiatief.
Wij zorgen voor de regie, faciliteren de bewoners en leggen de verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in de straten/wijken zoveel mogelijk bij de bewoners neer. Deze werkwijze noemen we de gekantelde werkwijze. De gekantelde werkwijze passen we al een paar jaar toe en wordt positief ervaren door zowel bewoners als de gemeente. Er is sprake van een continu leerproces waarbij we onze werkwijze samen met de bewoners verbeteren.

Het uiteindelijke eindresultaat dat we willen bereiken is een grote betrokkenheid van bewoners in de gemeente Gilze en Rijen. De bewoners voelen zich niet alleen verantwoordelijk voor hun eigen fysieke leefomgeving maar hebben ook zorg voor elkaar en ondersteunen elkaar daar waar nodig. Tevens is er sprake van een positieve relatie tussen de bewoners en de gemeente en weten beide partijen elkaar goed te vinden en samen te werken. Dit noemen we de betrokken samenleving (bekend als civil society).

Vergunninghouders
Nederland kent al geruime tijd een verhoogde asielinstroom. Veel vluchtelingen krijgen een vergunning om (tijdelijk) te blijven. Bij het opstellen van deze begroting is de definitieve taakstelling voor 2018 nog niet vastgesteld. Het ziet er wel naar uit dat de taakstelling voor 2018, conform de tendens die zich in 2017 heeft ingezet, lager zal zijn dan die van de voorgaande jaren. Dit betekent dat het zwaartepunt van onze inspanningen steeds meer verschuift van het organiseren van huisvesting, eerste uitkeringen etc. naar beleid en investeringen om duurzame participatie en integratie in de lokale samenleving te realiseren. In 2018 zetten we nog meer in op een vroegtijdige, doorlopende en integrale aanpak op alle terreinen die hieraan bijdragen (onderwijs, gezondheidszorg, vrijwilligerswerk etc).

Resultaten