De gemeentelijke heffingen zijn na de doeluitkeringen en de algemene uitkering uit het Gemeentefonds de belangrijkste bron van inkomsten. In de paragraaf Lokale heffingen doen wij verslag van:

  • de opbrengsten per lokale heffing;
  • het volume en bedrag aan kwijtscheldingen;
  • de kostendekkendheid van de rioolrechten en de afvalstoffenheffing;
  • de (historische ontwikkeling van de) lokale lastendruk.

De paragraaf bevat tevens informatie over het rijks- en gemeentelijk beleid met betrekking tot de gemeentelijke belastingen en beschrijft de consequenties voor de belastingplichtigen.