ABG

Gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen

B&W

Burgemeester en wethouders

BBV

Besluit begroting en verantwoording Provincies en Gemeenten

BIBOB

Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BOA

Buitengewoon opsporingsambtenaar

BOM

Brabantse Ontwikkelings Maatschappij

BORijen

Betrokken Ondernemers Regio Rijen

Bro

Besluit ruimtelijke ordening

BTW

Belasting Toegevoegde Waarde

BV

Besloten vennootschap

CAO

Collectieve arbeidsovereenkomst

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CBS

Christelijke Basisschool

CCGR

Culturele centra Gilze en Rijen

COELO

Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden

CPB

Centraal Planbureau

CPI

Consumentenprijsindexcijfer

CPO

Collectief particulier opdrachtgeverschap

DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs

EMU

Economische en Monetaire Unie

EVZ

Ecologische verbindingszones

FIDO

Financiering decentrale overheden

Fte

Fulltime-equivalent

FVA

Financiële vaste activa

GGD

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst

GGZ

Geestelijke Gezondheidszorg

GMSD

Gemeentelijke monitor Sociaal Domein

GOGilze

Gilze Onderneemt!

Grex

Grondexploitatie

GRIC

Gilze en Rijens Industrieel Contact

GRP

Gemeentelijk rioleringsplan

HOF

Wet Houdbare Overheidsfinanciën

I&M

Infrastructuur en milieu

IMW

Instituut voor Maatschappelijk Werk

IBOR

Integraal kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte

ICT

Informatie- en Communicatie Technologie

IHP

Integraal Onderwijshuisvestingsplan

KLPD

Korps landelijke politiediensten

LVO

Landelijk verbeterprogramma overwegen

MBO

Middelbaar Beroepsonderwijs

MBP

Bedrijvenpark Midden-Brabant Poort

MVA

Materiële vaste activa

MWB

Midden West-Brabant

NHG

Nationale Hypotheek Garantie

OBS

Openbare Basisschool

OMWB

Omgevingsdienst Midden- en West Brabant

OZB

Onroerende zaakbelastingen

PGB

Persoons gebonden budget

PHS

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

P&O

Personeel en Organisatie

PPA

Persoonlijk Profiel Analyse

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RWS

Rijkswaterstaat

SGP

Stabiliteits- en Groeipact

SvB

Sociale Verzekeringsbank

SVn

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

TC

Tennisclub

VANG

Van Afval naar Grondstof

vGRP

Verbreed gemeentelijk rioleringsplan

VHROSV

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

V&J

Ministerie van veiligheid en justitie

VNG

Vereniging van Nederlandse gemeenten

VO

Voortgezet Onderwijs

VpB

Vennootschapsbelasting

VTA

Visual Tree Assessment

VVE

Voor- en vroegschoolse educatie

Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

WACC

Weighted average cost of capital

Wajong

Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten

WMO

Wet maatschappelijke ondersteuning

WOZ

Wet waardering onroerende zaken

Wro

Wet ruimtelijke ordening

WV

Weerstandsvermogen

WW

Werkeloosheidswet

WWB

Wet werk en bijstand

ZLTO

Zuidelijke Land en Tuinbouw Organisatie