Wat gaan we ervoor doen?

Inkoop Wmo begeleiding
In 2018 moeten we de Wmo begeleiding opnieuw aanbesteden voor de periode vanaf 2019. Hierbij hebben we samenwerking gezocht met de regiogemeenten in Hart van Brabant. We willen Wmo begeleiding resultaatgericht gaan inkopen. Op dit moment kopen we nog inspanningsgericht in.

Met een doorontwikkeling van de inkoopsystematiek van Wmo begeleiding realiseren we een betere aansluiting bij de inkoop van jeugdhulp. Daar wordt sinds 2017 al resultaatgericht ingekocht.  
Om uitvoering te geven aan onze ambities ten aanzien van één gezin, één plan is harmonisatie van de inkoop van jeugdhulp en Wmo begeleiding een randvoorwaarde. We streven ernaar de schotten tussen de verschillende zorgwetten waar mogelijk en zinvol te laten verdwijnen. Het gaat hier immers vaak om soortgelijke en/of samenhangende problematiek binnen één gezin.

Aanpak personen met verward gedrag
Het aantal incidenten met personen met verward gedrag neemt toe. We zien dit ook in onze gemeente. Op basis van het advies van het landelijk  ‘aanjaagteam personen met verward gedrag’ zijn wij in 2017 gestart met het ontwikkelen van een regionale aanpak.
In 2018 wordt deze verder uitgewerkt en aangevuld zodat regionaal én lokaal een goed werkende integrale aanpak ontstaat. De aanpak richt zich op het verminderen van het aantal incidenten, het verbeteren van de samenwerking  op gebied  van zorg en veiligheid  en op betere toeleiding naar passende ondersteuning, zorg en straf van mensen met verward gedrag.

Schuldproblematiek/schuldhulpverlening
Wetenschappelijk onderzoek laat ons zien dat het hebben van schulden je IQ verlaagt. Het beïnvloedt het gedrag dusdanig dat dit het vinden van werk nadelig beïnvloedt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat een groot percentage van de mensen die uitkeringsafhankelijk worden schuldproblemen hebben. Kortom, het hebben van niet overzienbare schulden belemmert de participatie in hoge mate. De schuldhulpverlening wordt in belangrijke mate voor onze gemeente uitgevoerd door het IMW. HIerover hebben we inmiddels nieuwe samenwerkingsafspraken gemaakt én werken we continue aan verbetering van de ondersteuning op dat vlak.

Resultaten