Wat willen wij bereiken?

Volksgezondheid en milieu zijn belangrijke onderwerpen voor onze gemeente. Een goede gezondheid vormt de basis voor een gelukkig leven en biedt meer kansen om volwaardig mee te kunnen doen aan onze samenleving. Met ons gezondheidsbeleid spelen we hierop in, mede vanuit de invalshoek dat we door preventieve maatregelen een toekomstig beroep op dure zorg kunnen uitstellen en/of beperken.

Op diverse terreinen zetten wij in op verduurzaming van ons beleid. We werken daarbij samen met ondernemers en maatschappelijke organisaties. In regionaal verband verkennen we de mogelijkheden  op het gebied van de 'biobased economy'. Met betrekking tot afvalinzameling willen wij voldoen aan de landelijke doelstellingen.

Wat gaan we ervoor doen?