- Nota gezondheidsbeleid regio Midden-Brabant;
- Nota afvalinzameling;
- Gemeentelijk rioleringsplan vGRP.