Wat willen wij bereiken?

De gemeente Gilze en Rijen wil dat ‘iedereen die in deze gemeente woont, mee kan doen aan onze samenleving’. Hierbij gaan we uit van de zelfredzaamheid van onze inwoners en hun netwerk. Inwoners die door omstandigheden tekort schieten in zelfredzaamheid en niet kunnen deelnemen aan de samenleving blijven wij uiteraard een helpende hand bieden.
De rol van de lokale overheid in de samenleving verandert. Dit zien we o.a. in de nieuwe taken en verantwoordelijkheden die wij vanuit het rijk op het gebied van Wmo, jeugdzorg en participatie hebben gekregen. Om hier goed vorm aan te geven vraagt dit een andere manier van werken en denken. De komende jaren ligt de opgave voor ons om samen met onze inwoners en ketenpartners verder los te komen van de oude patronen en te doen wat nodig is (meer vanuit de bedoeling werken en minder vanuit regels/rechten, aansluitend bij wat inwoners zelf kunnen en willen).  

De gemeente Gilze en Rijen kent relatief veel werkgelegenheid. Wij maken ons er sterk voor om de bestaande werkgelegenheid te behouden en nieuwe werkgelegenheid aan te trekken door het versterken van de lokale economie en door mee te werken aan een sterke regio. De werkgelegenheidsfunctie (het aantal arbeidsplaatsen ten opzichte van de omvang van de beroepsbevolking) moet dus minimaal 1,0 zijn en blijven. Natuurlijk zijn we daarbij afhankelijk van de algemeen economische situatie. Maar we doen al het mogelijke om de aantrekkingskracht van onze gemeente te behouden, te vergroten en uit te dragen.

Wat gaan we ervoor doen?