21

Banen

Eenheid

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 - 64

Bron

LISA

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

717,20

716,10

747,30

761,40

Beoogde maatschappelijke effecten:

LISA is een landelijk databestand met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaald werk wordt verricht. We proberen bedrijven aan onze gemeente te binden zodat er meer werkgelegenheid ontstaat.

22

Jongeren met een delict voor de rechter

Eenheid

% 12 t/m 21 jarigen

Bron

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1,77

1,30

1,35

Beoogde maatschappelijke effecten:

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Ons beleid is erop gericht om vroegtijdig problemen bij jongeren te signaleren en daarmee te voorkomen dat jongeren delicten plegen.

23

Kinderen in een uitkeringsgezin

Eenheid

% Kinderen tot 18 jaar

Bron

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

4,36

4,89

5,35

Beoogde maatschappelijke effecten:

Er is sprake van een uitkeringsgezin als er sprake is van een bijstandsuitkering. Ons beleid is erop gericht om mensen mee te laten doen in de samenleving en bij voorkeur door het verrichten van betaald werk.

24

Netto arbeidsparticipatie

Eenheid

% werkzame beroepsbevolking tov beroepsbevolking

Bron

CBS

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

68

67

66,80

67,40

Beoogde maatschappelijke effecten:

Arbeidsparticipatie is het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking. We proberen bedrijven aan onze gemeente te binden zodat er meer werkgelegenheid ontstaat.

25

Achterstandsleerlingen

Eenheid

% 4 t/m 12 jarigen

Bron

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Beoogde maatschappelijke effecten:

De definitie van achterstandsleerling die gehanteerd wordt is een leerling (4-12 jaar) in het primair onderwijs die kans heeft op een leerachterstand. Of hier sprake van is wordt bepaald door het opleidingsniveau van de ouders. D.m.v. het voor- en vroegschoolse beleid zorgen we ervoor dat deze kinderen extra aandacht krijgen.

Deze indicator is niet beschikbaar op waarstaatjegemeente.nl

26

Werkloze jongeren

Eenheid

% 16 t/m 22 jarigen

Bron

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

0,95

0,93

1,44

Beoogde maatschappelijke effecten:

We streven ernaar om iedereen mee te laten doen. Onze inzet is erop gericht om jeugdwerkloosheid te voorkomen.

27

Personen met een bijstandsuitkering

Eenheid

Aantal per 10.000 inwoners

Bron

CBS

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

26,60

27,90

Beoogde maatschappelijke effecten:

De gemeente registreert alle bijstandsuitkeringen. Hieronder vallen uitkeringen in het kader van de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). Ons beleid is erop gericht mensen zo snel mogelijk weer deel te laten nemen in het arbeidsproces. Gelet op ontwikkelingen als bijv. de verkorte WW is het lastig om direct invloed uit te oefenen op de aantallen uitkeringsgerechtigden. Op basis van onze eigen gegevens verstrekte we eind 2015 444 bijstandsuitkeringen.

28

Lopende re-integratievoorzieningen

Eenheid

Aantal per 10.000 inwoners in de leeftijd 15 - 64

Bron

CBS

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

39,40

44,20

Beoogde maatschappelijke effecten:

Een re-integratievoorzieningen is een voorziening die door een gemeente wordt ingezet, nadat is vastgesteld dat een cliënt een belemmering heeft die directe arbeidsinschakeling bemoeilijkt (er is een afstand tot de arbeidsmarkt). De voorziening is erop gericht de afstand tot de arbeidsmarkt van een cliënt te verkleinen, waarbij het doel op de lange termijn altijd arbeidsinschakeling is.

29

Jongeren met jeugdhulp

Eenheid

% van alle jongeren tot 18 jaar

Bron

CBS

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

7,50

8,80

Beoogde maatschappelijke effecten:

We willen graag dat onze kinderen gezond en veilig opgroeien. Ons beleid is erop gericht dit mogelijk te maken en eventuele problemen die er zijn snel en dichtbij op te lossen. We proberen hiermee te voorkomen dat er specifieke jeugdhulp nodig is.

30

Jongeren met jeugdbescherming

Eenheid

% van alle jongeren tot 18 jaar

Bron

CBS

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

0,90

0,70

Beoogde maatschappelijke effecten:

Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt.
Er zijn drie jeugdbeschermingsmaatregelen die de rechter kan opleggen: een ondertoezichtstelling (OTS) (komt veruit het meest voor), ontzetting uit de ouderlijke macht en gezagsbeëindiging. Onze inzet op het gebied van jeugd is erop gericht om de inzet van dergelijke maatregelen zo mogelijk te voorkomen.

31

Jongeren met jeugdreclassering

Eenheid

% van alle jongeren 12 tot 23 jaar

Bron

CBS

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

0,50

0,70

Beoogde maatschappelijke effecten:

Jeugdreclassering is een combinatie van intensieve begeleiding en controle voor jongeren die veroordeeld zijn of verdacht worden van een strafbaar feit. Als een leerplichtambtenaar proces verbaal opmaakt wegens schoolverzuim kan jeugdreclassering ook toegepast worden. Onze inzet op het gebied van jeugd is erop gericht te voorkomen dat dergelijke maatregelen opgelegd worden.

32

Cliënten met maatwerkarrangement WMO

Eenheid

Aantal per 10.000 inwoners

Bron

GMSD

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Begroot

Begroot

2013

2014

2015

2016

2017

2018

62

Beoogde maatschappelijke effecten:

Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. We willen dan zoveel mogelijk inwoners van de gemeente mee doen in onze samenleving. Het stimuleren van de eigen kracht is hierin het uitgangspunt, maar daar waar nodig verstrekken we hiervoor een individuele voorziening (vervoersvoorziening, woonvoorziening enz.). De gegevens worden verzameld vanuit de gemeentelijke monitor sociaal domein.