Bedragen × € 1.000

CodeOmschrijvingRekeningBegrotingBegrotingMeerjarenbegroting
201620172018201920202021
610Samenkracht en burgerparticipatieL2.9204.0643.5083.5073.5293.530
B15014082828282
620WijkteamsL483588642644645646
B000000
630InkomensregelingenL7.1537.8468.0238.0318.0388.043
B6.0585.5495.5495.5495.5495.549
640Begeleide participatieL2.1581.9191.7961.6891.5531.481
B000000
650ArbeidsparticipatieL4287398349381.0731.092
B642020202020
660Maatwerkvoorziening (WMO)L656943946953950952
B1600000
671Maatwerkdienstverlening 18+L3.4023.9863.9313.8883.8563.883
B372384384384384384
672Maatwerkdienstverlening 18-L3.8003.9513.6523.6713.6973.703
B6800000
682Geëscaleerde zorg 18-L564502502502502502
B000000
Totaal lasten programma 621.56424.53923.83323.82223.84323.833
Totaal baten programma 66.7296.0946.0366.0366.0366.036
Saldo lasten en baten programma 614.83618.44517.79717.78617.80717.797

Toelichting budgetverschillen

De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2018 en begroting 2017 zijn:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

L/B

Bedrag

V/N

1

In 2017 hebben we kosten geraamd voor de verhoogde asielinstroom. Hier stond een uitkering in het gemeentefonds tegenover. In 2018 ramen we geen inkomsten en kosten voor de verhoogde asielinstroom. Het voordeel aan de kostenkant staat hier vermeld. Het nadeel aan de inkomstenkant staat vermeld bij het onderdeel algemene uitkering.

L

319

V

2

In 2017 is voor het project overlastgevende jeugd van Contour de Twern € 49.000 afgeraamd van het budget "Preventie". Hierdoor zijn de geraamde uitgaven in 2017 lager dan in 2018, hetgeen leidt tot een nadeel (zie programma 2). Dit bedrag is overgezet naar het budget voor jongerenwerk. Daar zijn de lasten in 2017 hoger dan in 2018, hetgeen leidt tot een voordeel hier vermeld. Per saldo is het effect voor de begroting budgettair neutraal.

L

49

V

3

De afschrijvingslasten voor het jongerencentrum A16 worden gedekt vanuit de algemene reserve. In 2017 zijn deze afschrijvingslasten hoger dan 2018. Ten opzichte van 2018 leidt dit tot een voordeel aan de kostenkant zoals hier vermeld en een nadeel bij de reserves (zie taakveld 098).

L

51

V

4

In 2017 zijn de afschrijvingslasten voor de inrichting van De Schakel hoger dan 2018. Dit leidt tot een voordeel.

L

27

V

5

Met ingang van 2018 realiseren wij geen BTW voordeel ten aanzien van De Schakel meer. Dit was in 2017 nog wel het geval, hetgeen leidt tot een nadeel.

B

50

N

6

Doordat in 2017 incidentele subsidies zijn verstrekt voor Stichting Dagopvang De Ontmoeting en de herinrichting van jongerencentrum A16, is het budget activiteitensubsidies in 2018 lager dan in 2017.

L

65

V

7

Door instroom WAJONG en plaatsing statushouders zijn de verwachte uitkeringskosten in 2018 hoger dan in 2017.

L

200

N

8

De subsidie peuterspeelzaalwerk was eerder opgenomen onder de activiteitensubsidies en wordt met ingang van 2018 een basissubsidie (programma 4).

L

470

V

9

Binnen de 3 decentralisaties zijn er diverse verschillen tussen de middelen die in de begroting 2018 staan opgenomen ten opzichte van 2017. Per saldo is het budget 2018 € 75.000 hoger dan in 2017, hetgeen op dit programma leidt tot een nadeel. Hier tegenover staan meer inkomsten vanuit de algemene uitkering, zie onderdeel algemene uitkering gemeentefonds.

L

85

N

10

Overige.

L
B

10
8

V
N

Totaal

648

V