Wat gaan we ervoor doen?

Ruimtelijke Adaptatie
Het klimaat verandert en naast de reductie van broeikasgassen moeten we ons gaan voorbereiden op de gevolgen van het klimaat, zoals wateroverlast, verdroging en hittestress. Door een visie op te stellen zijn mogelijkheden voor maatregelen bij iedereen bekend en kunnen er door ons en door bewoners/ initiatiefnemers adequate maatregelen worden genomen. De uitvoering van deze visie hoeft niet alleen gericht te zijn op adaptatie:  vaak wordt zo'n maatregel ook als recreatieve en-of educatieve voorziening ingericht (bijvoorbeeld een waterspeeltuin in de centrumplannen) of draagt deze bij aan groene zones, visvijvers of  natuurlijke speelterreinen.  

Actualiseren duurzaamheidsvisie 2016-2018
Opstellen van een duurzaamheidsvisie 2018-2022. In 2018 loopt de huidige visie af en actualiseren we deze. Op dit moment wordt gedacht aan drie pijlers: ruimtelijke adaptatie, energietransitie en natuur en landschap. Door deze visies in één visie te bundelen handelen we al in de geest van de Omgevingswet en kan deze visie later eenvoudig in de Omgevingsvisie voor Gilze en Rijen opgenomen worden.

Faciliteren van duurzame woningverbetering door een duurzaamheidslening
Naar aanleiding van een motie van de raad in april 2017 wordt nog in 2017 een verordening duurzaamheidslening vastgesteld. De uitvoering vindt plaats vanaf 1 januari 2018. Bewoners en initiatiefnemers van postcoderoos-installaties kunnen tegen gunstige tarieven een lening afsluiten voor energiebesparende maatregelen of duurzame energie.

Faciliteren van grootschalige investeringen duurzaamheid
Initiatieven voor grootschalige investeringen voor duurzame energie worden ondersteund door een externe deskundige die helpt  met kredieten, belastingvoordelen en/of subsidies. Er is steeds meer vraag naar hulp bij het opzetten van grootschalige duurzame initiatieven zoals zonneparken. De gemeente kan hierbij helpen door deskundigheid in te huren die kennis heeft op het gebied van subsidies, investeringen en belastingen. Als de kosten voor de deskundige meegefinancierd worden kost dat de gemeente Gilze en Rijen niets. In 2017 en 2018 onderzoeken we de mogelijkheden.

Bodeminformatiesysteem
Bij het invoeren van de Omgevingswet krijgen de gemeenten vanuit de Provincie de komende jaren  nieuwe bodemtaken toebedeeld. Deze gegevens moeten worden ondergebracht in het bodeminformatiesysteem. Momenteel werken de 3 ABG-gemeenten met verschillende bodeminformatiesystemen. We willen overgaan op één integraal systeem zodat het systeem up to date en hoog van kwaliteit is, in eigen beheer. Daarnaast moet er een link gemaakt worden tussen het informatiesysteem en de zaakdossiers in Green Valley. Op deze manier kun je zowel interne als externe klanten bedienen van de juiste bodeminformatie.
De nieuwe wettelijke taken voor bodem passen ( gedeeltelijk) in het Informatiebeleidsplan van de ABG. Onduidelijk is nog of er financiële middelen vanuit de Provincie meekomen met de genoemde nieuwe taken. We bekijken dit jaar de financiële consequenties hiervan.

Bijdrage Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2018
Voor 2018 wordt een bedrag van € 314.201 betaald aan deelnemersbijdrage.

Resultaten