Wat gaan we ervoor doen?

Kwaliteit openbaar groen
Voor de leefbaarheid in onze gemeente is de kwaliteit van het openbaar groen van grote betekenis. Een goed en gezond bomenbestand is daarbij essentieel.

Bij het beheer van de openbare ruimte wordt gewerkt op basis van het “integraal kwaliteitsplan beheer Openbare Ruimte “ (ibor) . Hierin is bepaald dat de centrumgebieden op kwaliteitsniveau A worden onderhouden en de woongebieden op niveau B.

In 2018 zal worden gestart met de uitvoering van VTA-controles (Visual Tree Assessment).  In een 4-jaarlijkse cyclus worden de bomen volgens een vastgestelde methode door boomdeskundigen geïnspecteerd. De resultaten worden gebruikt voor het opstellen van onderhoudsprogramma's. De VTA-controles geven ook beleidsmatig inzicht in de kwaliteit van ons bomenbestand. Deze informatie zal worden gebruikt bij de ontwikkeling van ons bomenbeleid.       

Door de gemeenteraad is op 17 juli 2017 een motie aangenomen waarin wordt gevraagd om een visie en een beleidskader op te stellen voor het openbaar groen met als doel het (groen)onderhoud structureel te verbeteren en te komen tot een structureel onderhoudsplan voor de bomen.
Tevens wordt de uitkomst gebruikt in het nieuwe beheersysteem.

In 2017 zal een Plan van Aanpak worden opgesteld om dit doel te bereiken en het beleid te herijken. We willen de raad daar actief bij betrekken. In de begroting 2018 zijn middelen opgenomen om  externe deskundigheid in te huren voor dit doel.

Groene gemeente
Het groene karakter van ons buitengebied en onze kernen wordt hoog gewaardeerd. Wij doen er dan ook alles aan die kwaliteit te versterken en te promoten. In 2018 zullen wij initiatieven op dit gebied stimuleren en waar mogelijk participeren in projecten.     

Realisatie Ecologische verbindingszones.
Ecologische verbindingszones vormen groene schakels tussen natuurgebieden, waardoor dieren zich van het ene naar het andere gebied kunnen verplaatsen. Deze evz's zijn nog niet gerealiseerd en zouden vóór 2027 moeten zijn gerealiseerd. Onze ambitie is om deze evz's (met name de Groote Leij en Boomkikker) te realiseren.

Om deze ambitie concreet te maken heeft het coördinatiepunt  Landschapsbeheer van Brabants Landschap een inventarisatie gedaan, waardoor een helder overzicht ontstaat van de restopgaven die nog gerealiseerd moeten worden met een overzicht van  de kosten. Er is nog een subsidieregeling van 75 % van kracht, die over enkele jaren niet meer van toepassing is. Het Waterschap Brabantse Delta wil in samenwerking met de gemeenten van LandStad Baronie en Gilze en Rijen een programma opstellen om van daaruit een subsidieaanvraag te doen.

Initiatieven vrijetijdseconomie
In 2017 is de stichting Toerlezjoere opgericht om de vrijetijdseconomie te stimuleren in het gebied tussen Breda, Tilburg en de Belgische grens. De Toerlezjoere-streek is centraal gelegen en biedt een compleet toeristisch aanbod voor alle leeftijden. Je vindt er onder andere schitterende natuur voor fietsers, wandelaars, rustzoekers en sportievelingen, een grote variatie aan verblijfsaccommodaties, uitstekende restaurants, uitdagende speel- en attractieparken, boeiende historie, en ontspannende wellness. Via de site van Toerlezjoere kunnen overnachtingen, activiteiten en arrangementen geboekt worden. Die variëren van een bourgondische ‘toer de boer’, ontdekkingstochten met de huifkar, culinaire en historische verrassingen tot een mystiek Sint-Anneke arrangement. Toerlezjoere is mede geïnitieerd en gefinancierd door de gemeente, maar het bestuur en de uitvoering is in handen van de ondernemers.

Toerlezjoere draagt ook bij aan initiatieven voor fysieke projecten in de buitenruimte, die regio aantrekkelijker en herkenbaar maken. In 2018 speelt een concreet plan is om zogenaamde Toerlezjoerepunten te  realiseren. Dit zijn rustpunten, die tevens dienen als oriëntatie- en informatiepunt en schuilgelegenheid. Deze punten krijgen ook een oplaadmogelijkheden voor elektrische fietsen en een watertapvoorziening. De behoefte aan deze rustpunten in onze regio is groot, zoals de nationale fiets enquête ANWB 2016 aantoont. De planvorming voor deze rustpunten zit nu nog in de haalbaarheidsfase, waarbij ook de financiële mogelijkheden worden onderzocht. Het idee is om middels cofinanciering  (particulieren, provincie, waterschap en gemeente ) realisatie en beheer mogelijk te maken. Gemeente Gilze en Rijen staat in principe positief t.o.v. dit  soort initiatieven.

De gemeente en Toerlezjoere willen voor meerdere jaren de koers uitzetten  met daaraan gekoppelde plannen en begroting. Hiermee wordt ook de drempel voor particuliere cofinanciering verlaagd. Jaarlijks zullen de behaalde resultaten beoordeeld  worden, het meerjaren perspectief worden geactualiseerd en het komende jaarplan met begroting geconcretiseerd, inclusief de bijdrage vanuit de gemeente. Met een financiële participatie van de gemeente van 35% van de toeristenbelasting is de begroting  sluitend te maken. Door deze in % gekoppelde participatie is er een drive voor beide partijen om er een succes van te maken. De 35% voor het begrotingsjaar  2018 komt overeen met de huidige bestedingen vanuit de gemeente. Het initiatief Toerelzjoere heeft succesvolle voorbeelden in de regio en past in het streven om actief burgerschap te stimuleren, ondersteund door een participerende overheid.

Verbeteren entrees
In 2017 is een aanzet gegeven om de entrees van onze kernen een kwaliteitsslag te geven. We doen dat in nauw overleg met bewoners. In 2018 zullen de plannen een vervolg krijgen   

Speelvoorzieningen
Speelvoorzieningen zijn belangrijke voorzieningen in de leefomgeving van kinderen. Veiligheid is daarbij een belangrijk thema. Wij vinden het belangrijk dat bewoners actief betrokken worden bij de aanleg van nieuwe speelvoorzieningen.  In 2018 zullen plannen gemaakt worden met de Wildschut en de Bolster voor de inrichting van openbare speelvoorzieningen.

Resultaten