Wat gaan we ervoor doen?

Re-integratie
Ons uitgangspunt is dat iedereen die kan werken (naar vermogen) werkt, of actief is voor de
samenleving. We doen dit onder andere door gebruik te maken van Talent2Work,
dat een actieve werkgeversbenadering als uitgangspunt heeft. Waar werk geen realistisch
perspectief is, bevorderen we deelname aan de samenleving via participatiebanen, beschut werk,
vrijwilligerswerk, activiteiten, cursussen of andere vormen van dagbesteding.
Het is belangrijk om werk te blijven maken van uitstroom naar werk. Aangezien er vele typen
bijstandsgerechtigden zijn, met een lange of korte afstand tot de arbeidsmarkt, met of zonder
beperkingen, met veel of weinig loonwaarde, jong of oud, werken we continue aan een gevarieerd
aanbod van re-integratie instrumenten. Dat doen we lokaal (o.a. Talent2Work, groeituin, PPA-training) en regionaal (regionaal werkbedrijf, Werkgeversservicepunt).
We zien dat de mensen die de afgelopen periode een beroep doen op de bijstand een groep is met toenemende complexiteit. Hierdoor zien we ook dat de weg naar betaald werk langer en/of minder reëel is geworden.  Daarom blijven we zoeken naar mogelijke tussenstations. Zo kwam er vorig jaar La Poubelle bij als tussenstation.

Wet Banenafspraak
In het sociaal akkoord van april 2013 spraken het Kabinet en sociale partners af 125.000 banen te
gaan realiseren voor mensen met arbeidsbeperkingen. 100.000 banen in de markt sector en 25.000
in de overheids sector. Belangrijk hierbij is dat werkgevers kandidaten die tot de doelgroep
banenafspraak horen, kunnen vinden op een eenvoudige manier. Landelijk is hiervoor de
'kandidatenverkenner banenafspraak' ontwikkeld. Gemeenten kunnen hun kandidaten via dit
instrument in beeld brengen. In 2017 is dit gerealiseerd. De overheidssector blijft echter achter in het realiseren van banen voor deze doelgroep. Het is belangrijk om zelf het goede voorbeeld te geven. Zowel regionaal in de samenwerking met het regionaal werkbedrijf Midden-Brabant als lokaal met hulp van de ABG-organisatie.

Regionale Werkgeversdienstverlening en Matching
In 2017 vond een bestuurlijke tweedaagse plaats met alle bestuurders en managers van de gemeenten behorende tot de arbeidsmarktregio Midden-Brabant. Doel is om vanuit een regionale gezamenlijke verantwoordelijkheid en vanuit een gezamenlijk inzicht in de doelgroepen en gezamenlijke aanbod versterking en dienstverlening, de optimale match tussen werkgevers en werkzoekenden na te jagen, gericht op duurzaamheid en kwaliteit.
In het eerste kwartaal van 2018 is de implementatie van deze nieuwe regionale aanpak gepland.

Resultaten