Wij zijn er in geslaagd om u een sluitende begroting 2018 te presenteren. Onze baten en lasten zijn dus met elkaar in evenwicht (begrotingsevenwicht). Bij de beoordeling van onze begroting is het voor de Provincie van belang dat er ook sprake is van materieel begrotingsevenwicht. Dit houdt in dat de structurele lasten minimaal worden gedekt door structurele baten. Hierbij mogen dus incidentele lasten wel door structurele baten worden gedekt, maar structurele lasten niet door incidentele baten. Posten worden als incidenteel aangemerkt als ze een looptijd hebben van maximaal drie jaar. Posten met een looptijd van vier jaar en langer worden als structureel aangemerkt.

Bij de bepaling van het structurele begrotingssaldo dient naast de incidentele lasten en baten ook rekening gehouden te worden met het bedrag aan onderuitputting kapitaallasten waarin de begroting rekening  mee is gehouden. In het kader van reëel ramen behoeft in het eerste jaar niet de volledige jaarlast van een nieuwe investering te worden opgenomen. Volstaan kan worden met het ramen van de lasten die naar verwachting in het jaar van de investering op de exploitatie zullen drukken. Het verschil tussen de volledige kapitaallasten en de geraamde kapitaallasten merken wij aan als onderuitputting kapitaallasten. De volledige kapitaallasten van het investeringsplan 2018 is in de begroting 2018 opgenomen, hiertegenover is geen voordeel voor onderuitputting geraamd, daarom is in onderstaand overzicht geen incidentele baat uit onderuitputting opgenomen.  

Uit onderstaand overzicht blijkt, dat onze begroting 2018 materieel in evenwicht is. Onze incidentele lasten zijn hoger dan onze incidentele baten.

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Geraamd resultaat 

61.458.000

61.534.000

-76.000

Incidenteel

Incidentele lasten en baten

491.000

 2.206.000

-1.715.000

Incidentele toevoegingen en onttrekkingen reserves

2.203.000

319.000

1.884.000

2.694.000

2.525.000

169.000

Onderuitputting kapitaallasten

0

0

Totaal incidenteel

2.694.000

2.525.000

169.000

Structureel begrotingssaldo

58.764.000

59.009.000

-245.000

Per programma geven wij u op de volgende pagina een overzicht van de totale baten en lasten, de incidentele baten en lasten, en een specificatie van de incidentele baten en lasten. Hierbij hebben we ons geconcentreerd op posten groter dan € 20.000. De totale incidentele lasten in de begroting 2018 ad. € 2.694.000 worden voor een bedrag van € 1.312.000 gedekt door een onttrekking ten laste van een reserve. Tegenover de overige incidentele lasten ad. € 116.000 staan structurele baten.