Wat gaan we ervoor doen?

Fietsverbindingen
In 2018 staat een aantal belangrijke fietsverbindingen op het programma. Zo wordt de fietsverbinding Molenschot-Gilze uitgevoerd en worden er fietsstroken aangelegd op de Alphenseweg.

Het in 2016 gekozen alternatief voor het opknappen van het fietspad Tilburgsebaan is nader uitgewerkt. Uw gemeenteraad heeft besloten om geen proefvak voor een infiltratiekrattensysteem voor de bomen aan te leggen. Ook is besloten om het fietspad op te knappen met een asfaltoverlaging incl. herstelwerkzaamheden aan het riool en het snoeien van alle bomen. In het kader van veiligheid kappen we die bomen die de veiligheid voor bewoners en gebruikers belemmeren. Deze werkzaamheden zijn in 2017 uitgevoerd. Daarnaast willen we zo snel als mogelijk doch uiterlijk 31 december 2018, werken aan een structurele en duurzame oplossing.

De voorbereiding van de fietsverbinding Gilze-Riel is in 2017 gestart in nauw overleg met de gemeente Goirle. Hiervoor is een bewonersvergadering gehouden en is een werkgroep samengesteld (met bewoners uit Gilze en Riel). De bewoners hebben een sterke voorkeur voor een vrijliggende fietsvoorziening. Bij de verdere uitwerking zal blijken welke gevolgen dit heeft op de financiën, procedures en uitvoeringstermijn. Dit traject gaan we in nauw overleg met de aanwonenden en de gemeente Goirle in.

Verbeteren doorstroming en verkeersveiligheid
In nauw overleg met de betrokken partijen zal het plan voor het Raadhuisplein verder worden uitgewerkt.

We willen de kruispunten op de Marga Klompélaan aanpassen zodat deze gelijkwaardig worden. De weg willen dan als 30 km/uur-zone aanwijzen. Speciaal aandacht daarbij is de aanpassing van de aansluiting met de Mary Zeldenrustlaan.

In samenspraak met de bewoners van de Alphenseweg willen we in 2018 tot een volledige herinrichting van de straat komen en deze met nieuwe materialen inrichten.

Resultaten