Wat gaan we ervoor doen?

Omgevingswet
De implementatie van de Omgevingswet vindt plaats op basis van het Plan van Aanpak (vaststelling 2017). Op basis van het Plan van Aanpak organiseren we bijeenkomsten voor medewerkers, bestuurders, raadsleden, bewoners en organisaties.

Bij de implementatie van de Omgevingswet gaan we al doende leren: bestemmingsplannen die nu worden ontwikkeld worden met een andere bril bekeken en we gaan alvast oefenen met flexibel bestemmen.  Voor de ontwikkeling van het omgevingsplan zijn pilots opgestart, te weten het Bestemmingsplan Buitengebied verbrede reikwijdte en het Omgevingsplan Molenschot. Deze lopen in 2018 door.  Er worden meer pilots opgestart om daarmee al doende te leren.  

Bestemmingsplan Buitengebied verbrede reikwijdte
In 2018 starten we met het opstellen van het bestemmingsplan buitengebied met verbrede reikwijdte. Hiervoor maken we deel uit van de pilot van het ministerie van I&M die het mogelijk maakt om te experimenten met de komende Omgevingswet. Uiteraard is de nota van uitgangspunten die is opgesteld een belangrijke input. Gestart wordt met een aanbestedingstraject voor de keuze van een adviesbureau. Regelmatig zal aan raads- en commissieleden de voortgang worden gemeld.

Spoorzone en spoorse zaken
In 2017 is aangevangen met de grote integrale alternatievenstudie naar spoorzone Rijen.  We staan een integrale aanpak voor. De gemeente Gilze en Rijen is hoofdopdrachtgever van de studie welke wordt uitgevoerd door ProRail maar ministerie, ProRail en provincie zijn mede-opdrachtgevers.

Met de alternatievenstudie wordt gezocht naar een integrale oplossing voor de volgende punten:

  1. Ambities van de gemeente Gilze en Rijen met betrekking het gebied rondom het station en het spoor: Toekomstvisie Spoorzone Rijen.
  2. Maatregelen aan de overweg in de Julianastraat: Landelijke Verbeterprogramma Overwegen (LVO);
  3. Geluidsmaatregelen langs het Spoor: Meerjarenprogramma Geluid (MJPG);
  4. Verbeteren van de veiligheid van het perron (PHS);
  5. De sanering van het goederenwachtspoor.

Naast de spoorzone spelen ook op de rest van ons spoortracé een aantal zaken, te denken valt aan de lobby voor het daadwerkelijk en voortvarend uitvoeren van de planstudie overweg Oosterhoutseweg/ Vijf Eikenweg en de lobby bij ProRail voor suïcidepreventie bij het spoor.

Resultaten