Jaarlijks worden bij de opstelling van de (meerjaren-)begroting op basis van het principe van 100% kostendekkendheid de tarieven van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing bepaald. In de kosten van de riolering wordt voorzien door rioolheffing. Bij gemeentereiniging worden de kosten gedekt uit de afvalstoffenheffing.

Op grond van de notitie van de commissie BBV van november 2014 hebben we de egalisatiereserve afval en de reserve riolering omgevormd tot voorzieningen. De commissie geeft als reden hiervoor aan, dat het via de riool-en afvalstoffenheffing geïnd geld altijd voor dit doel moet worden aangewend. Omdat (bestemmings)reserves in principe vrij besteedbaar zijn, hebben we de egalisatiereserve afval en de reserve riolering, op aanbeveling van de commissie BBV, omgezet naar een voorziening.

Bij de jaarrekening vindt de nacalculatie afvalstoffenheffing en rioolheffing plaats en worden eventuele voor- en nadelen verrekend met daarvoor bedoelde (nieuw gevormde) voorzieningen. Voor de begroting 2018 is onderstaand overzicht te geven, waarbij de cijfers zijn afgezet tegen de actuele begroting 2017:

Afvalstoffenheffing

Rioolheffing

Tarief 2017

Tarief 2018

Tarief 2017

Tarief 2018

Kosten taakvelden:

Begroting gemeente

-1.062.872

-1.158.276

-1.164.285

-1.194.910

Begroting abg

-685.912

-647.064

-226.060

-226.060

Inkomsten taakvelden

412.918

565.151

53.434

54.584

Netto kosten taakvelden

-1.335.867

-1.240.189

-1.336.911

-1.366.386

Toe te rekenen kosten:

Overhead abg

-457.275

-431.376

-150.707

-150.707

BTW

-291.752

-227.054

-349.169

-238.063

Totale kosten

-2.084.893

-1.898.619

-1.836.786

-1.755.156

Opbrengst heffing

1.881.305

1.884.271

1.583.652

1.581.276

Dekking

90%

99%

86%

90%

Mutatie voorziening

-203.588

-14.348

-253.134

-173.880

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat (zie ook overzicht van reserves en voorzieningen):

  • na verwerking van het resultaat 2018, de voorziening reiniging afneemt met € 14.348;
  • na verwerking van het resultaat 2018, de voorziening rioolheffing afneemt met € 173.880.