Binnen onze gemeente bestaat de mogelijkheid om voor de aanslagen rioolheffing en afvalstoffenheffing jaarlijks een verzoek om kwijtschelding in te dienen. Personen die binnen de daarvoor geldende regels vallen (betrokkenen hebben geen vermogen en de betalingscapaciteit is te laag om de aanslag te betalen), kunnen door het indienen van een dergelijk verzoek voor één of meerdere opgelegde belastingen (rioolheffing/afvalstoffenheffing) kwijtschelding ontvangen. Op basis van vastgestelde rijksnormen en richtlijnen worden de ingediende verzoeken beoordeeld. Over de jaren 2013 tot en met 2018 is het volgende overzicht te geven:

Kwijtscheldingen gemeentelijke belastingen

Jaar

Begroot

Werkelijk

2013

€ 111.109

€ 114.970

2014

€ 111.109

€ 115.454

2015

€ 111.109

€ 121.740

2016

€ 111.109

€ 102.966

2017

€ 111.109

NTB

2018

€ 111.109

NTB