Binnen de lokale heffingen wordt onderscheid gemaakt tussen heffingen die:

  • het gevolg zijn van wettelijke taken, die we als gemeente moeten uitvoeren (de gebonden heffingen);
  • onderdeel uitmaken van het gemeentelijke belastingbeleid (de vrij besteedbare heffingen).

Bij de gebonden heffingen is kostendekkendheid het uitgangspunt. De gebruiker betaalt in principe de integrale kosten van de geleverde producten en diensten. In de praktijk blijkt het bepalen van kostendekkendheid een lastig onderwerp. Wettelijk is bijvoorbeeld een aantal onderdelen bepaald, die niet in een uiteindelijk tarief mogen worden meegenomen. Jaarlijks worden met de begroting de mogelijkheden om een hogere mate van kostendekking te realiseren bekeken. Tevens wordt ieder jaar onderzocht of nieuwe inkomstenbronnen kunnen worden aangeboord. Randvoorwaarde hierbij is uiteraard dat deze gebonden heffingen doelmatig worden ingezet.

De vrij besteedbare heffingen zijn een belangrijk politiek instrument en maken integraal onderdeel uit van het gemeentelijk (belasting-)beleid. Het uitgangspunt bij deze onderwerpen is dat de eventuele stijging niet hoger is dan de landelijke inflatieontwikkeling. Dit is ook voor het jaar 2017 het uitgangspunt geweest.

Heffingen

Begroot
2018

Begroot
2017

Realisatie
2016

Gebonden heffingen

Afvalstoffenheffing

1.884.271

1.971.191

2.015.362

Bouwleges

463.058

451.984

463.348

Markten en kermissen

62.230

60.741

57.468

Principeverzoeken

24.569

23.315

25.818

Rioolheffing

1.581.276

1.583.652

1.552.285

Secretarieleges

481.408

474.490

493.175

Totaal Gebonden heffingen

4.496.812

4.565.373

4.607.456

Vrij besteedbare heffingen

Hondenbelasting

123.894

120.931

125.054

OZB Niet-woningen eigenaren

1.775.509

1.707.220

1.710.042

OZB Niet-woningen gebruikers

1.274.573

1.225.551

1.145.587

OZB Woningen eigenaren

2.613.811

2.513.280

2.584.935

Toeristenbelasting

217.837

212.628

234.727

Totaal Vrij besteedbare heffingen

6.005.624

5.779.610

5.800.345

Totaal opbrengsten

10.502.436

10.344.983

10.407.801