Bedragen × € 1.000

CodeOmschrijvingRekeningBegrotingBegrotingMeerjarenbegroting
201620172018201920202021
080Overige baten en lastenL04070707070
B000000
Totaal lasten Onvoorziene uitgaven04070707070
Totaal baten Onvoorziene uitgaven000000
Saldo lasten en baten Onvoorziene uitgaven-804070707070

Toelichting budgetverschillen:

De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2018 en begroting 2017 zijn:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

L/B

Bedrag

V/N

1.

Bij de 1ste tussentijdse rapportage is de post onvoorzien met € 30.000 afgeraamd. Hierdoor is het bedrag 2018 € 30.000 hoger dan in 2017, hetgeen leidt tot een nadeel.

L

30

N

Totaal

30

N