Bedragen × € 1.000

CodeOmschrijvingRekeningBegrotingBegrotingMeerjarenbegroting
201620172018201920202021
010BestuurL3.0191.6001.6301.6341.6341.634
B58600000
020BurgerzakenL7971.1231.1621.1601.1651.166
B1.033496489496496496
030Beheer overige gebouwen en grondenL1458555555556
B40446566676869
Totaal lasten programma 03.9612.8092.8482.8492.8552.856
Totaal baten programma 02.023960555563564565
Saldo lasten en baten programma 01.9381.8492.2932.2862.2902.290

Toelichting budgetverschillen

De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2018 en begroting 2017 zijn:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

L/B

Bedrag

V/N

1

Naar aanleiding van de Perspectiefnota 2018 zijn voor het jaar 2017 eenmalig middelen opgenomen voor "Strategische communicatie".

L

75

V

2

Bij de jaarrekening 2016 is € 16.000 overgeheveld naar 2017 voor de digitalisering van het archief.

L

16

V

3

De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Hart van Brabant is op basis van de begroting 2018 hoger dan in 2017.

L

54

N

4

Betalingen aan de VNG lopen tegenwoordig via de algemene uitkering gemeentefonds. Hierdoor zijn enerzijds de lasten in 2018 hoger dan in 2017. Hier tegenover staat een stijging van de algemene uitkering in 2018 ten opzichte van 2017, hetgeen terugkomt op taakveld 070.

L

30

N

5

Naar aanleiding van de Perspectiefnota 2018 is voor het jaar 2017 eenmalig een voordeel opgenomen vanwege de verkoop van onder andere Villa Mol. Deze inkomsten hebben we in 2018 niet, hetgeen leidt tot een nadeel ten opzichte van 2017.

B

400

N

6

Overige

L
B

46
5

N
N

Totaal

444

N