Wat gaan we ervoor doen?

Bij de OZB niet woningen is er geen directe relatie met een prestatie die de gemeente levert.
De mutatie van de inkomsten uit OZB wordt veroorzaakt door de prijsontwikkeling die is toegepast op de belastingtarieven en de nominale ontwikkeling.

Algemeen uitgangspunt voor de belastingen is dat we uitgaan van een trendmatige verhoging. Voor meer informatie over de tariefstelling en de uitgangspunten die daarbij worden gehanteerd, wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen.

Voor dit taakveld hebben we geen specifieke resultaten en activiteiten in 2018.

Resultaten