Bedragen × € 1.000

CodeOmschrijvingRekeningBegrotingBegrotingMeerjarenbegroting
201620172018201920202021
050TreasuryL39100209553570586
B1.326808344295253217
061OZB woningenL000000
B2.5852.5132.6142.6532.6932.733
062OZB niet woningenL0261271275278280
B2.8562.9473.0643.1103.1573.204
064Belastingen overigL-2633333
B125121124126128130
070Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefondsL000000
B31.39031.60732.32432.76333.11833.483
080Overige baten en lastenL-40926141196250305
B435398465483487484
340Economische promotieL04143434444
B235213218221224228
Totaal lasten Algemene dekkingsmiddelen-3974316671.0701.1451.218
Totaal baten Algemene dekkingsmiddelen38.95238.60739.15339.65140.06040.479
Saldo lasten en baten Algemene dekkingsmiddelen-39.348-38.176-38.486-38.581-38.915-39.261

Toelichting budgetverschillen:

De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2018 en begroting 2017 zijn:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

L/B

Bedrag

V/N

1

In 2018 hebben we minder rente baten voor ambtenarenhypotheken omdat er veel leningen zijn afgelost.

B

464

N

2

Door een lagere boekwaarde van de grondexploitatie is de rente die we hieraan toerekenen lager dan in 2017. Dit leidt tot meer rentetoerekening aan de exploitatie, hetgeen leidt tot een nadeel in 2018 ten opzichte van 2017.

L

116

N

3

In 2018 begroten we vanwege de indexering van de inkomsten meer onroerende zaakbelasting.

B

218

V

4

Op basis van de meicirculaire 2017 is algemene uitkering gemeentefonds in 2018 hoger dan in 2017 door de hogere uitkeringsfactor (€ 1.050.000 V). Daarnaast is de  uitkering sociaal domein lager dan in 2017 (€ 230.000 N).

B

717

V

5

In 2018 zijn er middelen opgenomen voor de herbestemming van de huidige sporthal-zwembad combinatie in Rijen.

L

39

N

6

De stelpost indexeringen voor uitgaven hebben we in deze begroting geactualiseerd. Dit leidt ten opzichte van 2017 tot een nadeel.

L

83

N

7

In de begroting 2018 is de compensabele BTW voor de gesloten circuits reiniging en riolering herzien. Dit leidt tot een voordeel in 2018.

B

67

V

8

Voor 2018 ramen we hogere lasten voor de VPB dan in 2017 omdat we ook hogere winsten verwachten binnen het grondbedrijf.

L

47

N

9

Overige.

L
B

49
8

V
V

Totaal

310

V