Bedragen × € 1.000

CodeOmschrijvingRekeningBegrotingBegrotingMeerjarenbegroting
201620172018201920202021
040OverheadL13.7656.3526.0366.0216.0816.132
B244949505050
Totaal lasten Overhead13.7656.3526.0366.0216.0816.132
Totaal baten Overhead244949505050
Saldo lasten en baten Overhead13.7426.3045.9875.9716.0316.082

Toelichting budgetverschillen:

De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2018 en begroting 2017 zijn:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

L/B

Bedrag

V/N

1

In 2017 zijn de doorbelaste kosten voor de ABG organisatie hoger dan in 2018 omdat voor dat jaar incidenteel middelen waren opgenomen om het hoge ziekteverzuim tegen de gaan en ter dekking van de kosten voor boven formatieve medewerkers.

L

225

V

2

In 2018 hebben we lagere rentelasten voor de ambtenarenhypotheken. Hier staat tegenover dat we ook minder rente inkomsten hebben in 2018 omdat veel leningen zijn afgelost. Dit nadeel komt terug op het taakveld treasury 050.

L

112

V

3

Overige

L
B

20
0

N

Totaal

317

V