Bedragen × € 1.000

CodeOmschrijvingRekeningBegrotingBegrotingMeerjarenbegroting
201620172018201920202021
110Crisisbeheersing en BrandweerL1.3101.3531.5101.3801.4041.429
B4219191900
120Openbare orde en VeiligheidL181662805812748753
B141010101010
Totaal lasten programma 11.4912.0152.3152.1922.1522.181
Totaal baten programma 1562929301010
Saldo lasten en baten programma 11.4351.9862.2862.1632.1412.171

Toelichting budgetverschillen

De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2018 en begroting 2017 zijn:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

L/B

Bedrag

V/N

1

In 2018 is de bijdrage aan de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant hoger dan in 2017 conform de vastgestelde meerjarenbegroting van de gemeenschappelijke regeling. Dit wordt met name veroorzaakt door indexering.

L

50

N

2

Wij ramen hogere uitgaven in 2018 voor het opsporen en ruimen van niet gesprongen explosieven. Doordat deze lasten worden gedekt vanuit de algemene reserve grondexploitatie (zie taakveld 098), is het resultaat voor de begroting neutraal.

L

125

N

3

In 2017 is voor het project overlastgevende jeugd van Contour de Twern € 49.000 afgeraamd van het budget "Preventie". Hierdoor zijn de geraamde uitgaven in 2017 lager dan in 2018, hetgeen leidt tot een nadeel. Dit bedrag is overgezet naar het budget voor jongerenwerk. Daar zijn de lasten in 2017 hoger dan in 2018, hetgeen leidt tot een voordeel. Per saldo is het effect voor de begroting budgettair neutraal.

L

49

N

4

Naar aanleiding van de Perspectiefnota 2018 zijn met ingang van 2018 structureel middelen opgenomen voor het project "Hensplantages de wijk uit". Dit leidt tot een nadeel ten opzichte van 2017

L

70

N

5

Overige.

L
B

6
0

N

Totaal

300

N