Bedragen × € 1.000

CodeOmschrijvingRekeningBegrotingBegrotingMeerjarenbegroting
201620172018201920202021
420OnderwijshuisvestingL1.6281.1591.056993970833
B888888
430Onderwijsbeleid en leerlingenzakenL1.3698291.2901.2991.3141.315
B496382383383383384
Totaal lasten programma 42.9981.9882.3462.2922.2842.148
Totaal baten programma 4505391391391392392
Saldo lasten en baten programma 42.4931.5971.9551.9011.8921.756

Toelichting budgetverschillen

De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2018 en begroting 2017 zijn:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

L/B

Bedrag

V/N

1

In totaal zijn de lasten voor onderwijs in 2018 lager dan in 2017. Dit voordeel is verwerkt in het gesloten circuits onderwijs dat via de reserve onderwijshuisvesting (zie taakveld 098) is verwerkt in de begroting. Het effect voor de begroting is hiermee budgettair neutraal.

L

103

V

2

De subsidie peuterspeelzaalwerk was eerder opgenomen onder de activiteitensubsidies (programma 6) en wordt met ingang van 2018 een basissubsidie.

L

470

N

3

Overige.

L
B

9
0

V

Totaal

358

N