Het vertrekpunt voor de begroting 2018 is de perspectiefnota 2018. In deze nota hebben wij het onderstaande financieel meerjarenperspectief gepresenteerd.

Bedragen x € 1.000

2018

2019

2020

2021

Saldo vastgestelde Perspectiefnota 2018

47

-435

-338

-230

Resultaat circulaires

312

463

460

485

Aanvullende wensen

-250

-183

-113

-93

Bijgesteld saldo Perspectiefnota 2018

109

-155

9

162

Financiële aanpassingen
Ten opzichte van de Perspectiefnota 2018 hebben in het begrotingstraject een aantal aanpassingen plaatsgevonden.

Bedragen x € 1.000

2018

2019

2020

2021

Bijgesteld saldo Perspectiefnota 2018

109

-155

9

162

1a) Indexering inkomsten

99

132

168

205

1b) Indexering uitgaven

-54

10

-68

-139

2) Herbestemming sporthal-zwembad

-80

-80

-80

-80

3) Entreegebied Burgemeester Sweensplein

-45

-45

-17

2

4) Lagere verliesvoorziening grondexploitatie

43

45

44

47

5) Weglekeffect rente grondexploitatie

-180

6

8

6

6) Algemene uitkering gemeentefonds

0

0

0

96

7) Compensabele BTW reiniging en riolering

67

85

90

86

8) Duurzaamheidsleningen

-13

-13

-13

-13

9) Septembercirculaire 2017

81

2

-13

-29

10) Onroerende zaakbelasting

84

86

87

88

Overige mutaties

-35

-73

-82

-88

Saldo Begroting 2018

76

0

133

343

Toelichting:

 1. a. Indexeringen inkomsten: de indexeringen vanuit het CPB waar we in de begroting 2017 vanuit waren gegaan, zijn bijgesteld. Dit heeft een voordelig effect op onze begroting 2018, omdat we deze indexcijfers gebruiken voor de bepaling van onze tarieven.

b. Indexering uitgaven: vanaf de begroting 2012 hebben we de “out of pocket”-budgetten niet automatisch geïndexeerd, maar werken we met een stelpost indexeringen. Hierbij is afgesproken om jaarlijks 0,50% aan te houden. Op basis van de aanspraken op deze stelpost in de jaren 2012 tot en met 2017, hebben we deze nu geactualiseerd.

 1. Herbestemming sporthal-zwembad: bij de begroting 2017 is een bedrag van € 80.000(vanaf 2018 structureel) meegenomen bij de doorrekening van het weerstandsvermogen. Dit bedrag hebben we nu verwerkt in de reguliere exploitatie. De leidt tot een nadeel voor de exploitatie, maar een voordeel voor het weerstandsvermogen. Hier komen we later deze inleiding op terug.
 1. Entreegebied Burgemeester Sweensplein: het project entreegebied Burgemeester Sweensplein is nagenoeg afgerond (aanplantingen vormen nog in het najaar). Dit project wordt gedekt uit de reguliere exploitatie. In totaliteit ronden we dit project af binnen budget. Echter, ten opzichte van de begrote kosten per projectonderdeel hebben er verschuivingen plaatsgevonden. Omdat de kosten die we ineens afschrijven lager uitvallen dan begroot, heeft dit geleid tot een incidenteel voordeel in 2016 (zie jaarrekening 2016, bladzijde 51). Hier staat tegenover dat de kosten die we activeren en afschrijven over langere periode hoger zijn dan begroot. Dit leidt tot een nadeel zoals gepresenteerd in bovenstaande tabel.
 1. Lagere verliesvoorziening grex: een aantal gronden zijn in exploitatie genomen, waarna de rente binnen de exploitatieopzet is meegenomen. Indien nodig hebben wij verliesvoorzieningen getroffen bij de jaarrekening 2016 of in de jaren ervoor. Hierdoor hoeven we geen rentelasten meer op te vangen in de begroting, iets dat we in voorgaande jaren wel deden. Dit leidt tot een structureel voordeel;
 1. Weglekeffect rente grex: de rente die wordt toegerend aan de grondexploitatie is gebaseerd op de WACC (Weighted average cost of capital) en de boekwaarde van de grondexploitatie. Deze WACC is voor de begroting 2018 lager dan in 2017. Hierdoor berekenen we minder rente toe aan de grondexploitatie in 2018. Dit betekent dat we meer rente moeten doorberekenen aan de reguliere exploitatie, hetgeen leidt tot een nadeel. In de jaren ná 2018 is sprake van een gering voordeel. Ondanks dat ook voor deze jaren wordt gerekend met een lagere WACC, zorgt de gestegen boekwaarde in deze jaren ervoor dat het weglekeffect beperkt is;
 1. Algemene uitkering gemeentefonds: in de meerjarenbegroting was in eerste instantie het jaar 2021 gelijk gehouden aan het jaar 2020. In deze begroting is dit aangepast op basis van de meicirculaire 2017. Dit leidt tot een incidenteel voordeel;
 1. Compensabele BTW reiniging en riolering: de compensabele BTW voor de gesloten circuits reiniging en riolering is neutraal opgenomen in de begroting. De uitgaven staan geraamd op de taakvelden van reiniging en riolering en worden meegenomen als kosten bij de berekening van de gesloten circuits. De inkomsten staan verantwoord op het taakveld "overige baten en lasten". Voor de begroting 2018 hebben we de raming van de compensabele BTW geactualiseerd. Hieruit bleek dat er meer compensabele BTW wordt verwacht dan begroot. We hebben op basis hiervan zowel de uitgaven als de inkomsten in de begroting verhoogd. Omdat de uitgaven zoals gezegd worden meegenomen bij de berekening van de gesloten circuits, is het effect hiervan budgettair neutraal. Dit betekent dat de stijging van de inkomsten resulteert in een voordeel voor de begroting.
 1. In de raadsvergadering van oktober 2017 is het onderwerp duurzaamheidsleningen aan bod gekomen. Hierin wordt voorgesteld om structureel € 13.000 op te nemen in de begroting 2018ter compensatie van rente-, uitvoerings- en beheerskosten.
 1. Op 19 september hebben wij de septembercirculaire 2017 ontvangen. Voor de jaren 2018 en 2019 is sprake van een voordeel, terwijl voor de jaren 2020 en 2021 sprake is van een nadeel. Deze effecten hebben wij verwerkt in deze begroting. Voor een inhoudelijke analyse van de circulaire verwijzen we naar de separate memo die hiervoor, zoals gebruikelijk, is opgesteld.
 1. Zoals ook aangegeven in het voorwoord van deze begroting hebben wij de onroerende zaakbelasting trendmatig geïndexeerd met 2,45%. Het financiële effect hiervan is verwerkt bij punt 1a in bovenstaande tabel. Daarnaast is besloten om bovenmatig te indexeren met 1,55%. De financiële effecten hiervan vindt u terug in bovenstaande tabel bij punt 10.

Technische aanpassingen

 • In 2017 zijn enkele vervangingsinvesteringen gedaan door de ABG. Dit leidt voor de gemeente Gilze en Rijen tot een hogere huurbijdrage aan de ABG. Hier staat tegenover dat we binnen de begroting van de gemeente Gilze en Rijen de stelpost vervangingsinvesteringen (de dekking) kunnen aframen. Per saldo is het effect budgettair neutraal;
 • In het raadsvoorstel van de perspectiefnota 2018 is de aanvullende wens opgenomen tot het instellen van een bestemmingsreserve ecologische verbindingszones. Deze bestemmingsreserve van € 400.000 is voor € 300.000 gevoed vanuit de algemene reserve en voor € 100.000 vanuit de bestemmingsreserve kwaliteitsgroen. Deze technische wijziging hebben wij ingevoerd met ingang van de begroting 2018. De wijziging is budgettair neutraal;
 • Voor het realiseren van kunst bij het nieuwe complex sporthal-zwembad aan den Butter, hadden we ten tijde van de perspectiefnota 2018 rekening gehouden met een claim van € 50.000 op de reserve bovenwijkse voorzieningen. Bij de begroting 2018 hebben wij in plaats van deze claim een bestemmingsreserve ingesteld. De wijziging is budgettair neutraal;
 • Voor een aantal investeringen die gedekt worden vanuit de reserves, hadden we begroot dat deze geheel zouden worden uitgegeven in 2017. Door diverse redenen verwachten we echter in 2018 ook enkele uitgaven, omdat de kredieten in 2017 niet geheel besteed zijn. Dit hebben wij verwerkt in de begroting. Doordat deze investeringen worden gedekt vanuit de reserves is het effect budgettair neutraal;
 • De gesloten circuits voor afval, riolering en onderwijs zijn geactualiseerd. Hierop hebben wij deze verrekening met de voorzieningen/reserves aangepast. Per saldo is het effect budgettair neutraal;
 • De begrote middelen voor de lokale omroep zijn verplaatst tussen 2 programma's;
 • Wij hebben een tweetal budgetten (rampenplan en abonnementskosten bijzondere bijstand) overgeheveld naar de ABG organisatie;
 • In onze begroting was op basis van verwachte investeringen in gemeentelijke gebouwen een stelpost investeringen opgenomen. We hebben deze stelpost omgezet in een storting in de voorziening gemeentelijke gebouwen.