Bedragen × € 1.000

CodeOmschrijvingRekeningBegrotingBegrotingMeerjarenbegroting
201620172018201920202021
310Economische ontwikkelingL04143434444
B000000
320Fysieke bedrijfsinfrastructuurL05.3611.9064.2224.2022.740
B05.9183.3024.7024.9083.369
330Bedrijfsloket en bedrijfsregelingenL3711769606060
B252929303031
Totaal lasten programma 3375.5192.0184.3244.3062.844
Totaal baten programma 3255.9473.3324.7314.9383.399
Saldo lasten en baten programma 312-428-1.314-407-632-555

Toelichting budgetverschillen

De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2018 en begroting 2017 zijn:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

L/B

Bedrag

V/N

1

Een aantal gronden zijn in exploitatie genomen, waarna de rente binnen de exploitatieopzet is meegenomen. Indien nodig hebben wij een verliesvoorziening getroffen bij de jaarrekening 2016 of in de jaren ervoor. Hierdoor hoeven wij geen rentelasten meer op te vangen binnen de exploitatie, iets wat we in voorgaande jaren wel deden. Dit leidt tot een voordeel in 2018 ten opzichte van 2017.

L

43

V

2

Voor 2018 verwachten we op basis van de geactualiseerde exploitatieopzetten minder baten en lasten dan in 2017. We verwachten in 2018 winstnemingen van € 1.396.000, deze worden via taakveld Reserves gestort in de Algemene reserve grondexploitatie. Per saldo neemt de grondvoorraad naar verwachting met € 736.000 af.

L
B

3.412
2.616

V
N

3

In 2017 zijn eenmalig middelen beschikbaar gesteld voor het onderzoek winkelaanbod en de bedrijfsinvesteringszone.

L

50

V

4

Overige.

L
B

4
1

N
V

Totaal

886

V