Bedragen × € 1.000

CodeOmschrijvingRekeningBegrotingBegrotingMeerjarenbegroting
201620172018201920202021
510Sportbeleid en activeringL457750765770774777
B175111111111111111
520SportaccommodatiesL2.1822.0512.2042.1772.1522.135
B270281297300302305
530Cultuurpresentatie, -productie en -participatieL241211257190190190
B121212121212
540MuseaL121818181818
B000000
550Cultureel erfgoedL02011111111
B000000
560MediaL417439426426426426
B000000
570Openbaar groen en (openlucht) recreatieL1.2261.8951.8411.8201.8391.857
B383233343435
Totaal lasten programma 54.5365.3845.5235.4125.4105.415
Totaal baten programma 5496437454457460463
Saldo lasten en baten programma 54.0404.9485.0694.9554.9504.952

Toelichting budgetverschillen

De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2018 en begroting 2017 zijn:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

L/B

Bedrag

V/N

1

De verwachting is dat medio maart 2018 het nieuwe complex zwembad-sporthal aan den Butter in gebruik wordt genomen. Dit hebben wij in de begroting vertaald. De eerste 2,5 maand van 2018 geldt de oude exploitatiebijdrage en de storting in de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen. De resterende maanden van 2018 gelden de nieuwe exploitatieafspraken. Ten opzichte van 2017 brengt dit een voordeel met zich mee.

L

108

V

2

Tegenover bovenstaand exploitatievoordeel staan de kapitaallasten van de nieuwe investering in sporthal-zwembad. Deze zijn voor het eerst begroot in 2018 waardoor ten opzichte van 2017 een nadeel ontstaat.

L

294

N

3

In 2017 hebben wij enkele kosten met betrekking tot het project Entreegebied Burgemeester Sweensplein versneld afgeschreven. Hierdoor waren de lasten in 2017 incidenteel hoger.

L

36

V

4

Door de fasering van het kunstproject in het Centrumplan Gilze zijn de kapitaallasten in 2018 hoger dan in 2017. Doordat dit project gedekt wordt vanuit de reserve bovenwijkse voorzieningen (zie taakveld 980), is het effect voor de begroting budgettair neutraal.

L

48

N

5

In het kader van de Perspectiefnota 2018 zijn voor het jaar 2017 eenmalig middelen opgenomen voor plattelandsontwikkeling.

L

26

V

6

In 2017 hebben wij kapitaallasten in de begroting opgenomen voor de ecologische verbindingszone Boomkikker. Deze lasten hebben we in 2018 niet, waardoor een voordeel ontstaat. Doordat deze investering wordt gedekt vanuit de reserve revitalisering buitengebied (zie taakveld 980), is het effect voor de begroting budgettair neutraal.

L

29

V

7

In 2017 is eenmalig geld opgenomen voor de Entree Chaamse bossen.

L

20

V

8

In het kader van de Perspectiefnota 2018 is met ingang van 2018 structureel € 15.000 opgenomen voor Toerlezjoere.

L

15

N

9

In het kader van de Perspectiefnota 2018 is met ingang van 2018 structureel een budget opgenomen voor het inspecteren en onderhouden van bomen. Daarnaast is het budget 2018 verhoogd voor areaaluitbreidingen. Beide leiden tot een nadeel in 2018 ten opzichte van 2017.

L

101

N

10

In 2018 verwachten wij minder uitgaven ten laste van de bestemmingsreserve groen. Dit leidt tot een voordeel op dit programma en een nadeel op taakveld 098 reserves. Het effect voor de begroting is budgettair neutraal.

L

110

V

11

Overige.

L
B

9
17

N
V

Totaal

121

N