Op basis van de investerings- en financieringsstaat van de begroting 2017 hebben wij een geprognosticeerde situatie bepaald per 1 januari 2018. Uitgangspunt bij de investeringen is een boekwaarde van ongeveer € 86 miljoen, waarbij voor een bedrag van € 44 miljoen met reserves en voorzieningen wordt gefinancierd. Het saldo (op 1 januari 2018) van de vaste (langlopende) geldleningen bedraagt volgens de staat van vaste geldleningen ongeveer € 21 miljoen.

Wij ramen een financieringstekort van € 21 miljoen. De afname van de schuldpositie en de toename van het financieringstekort komt doordat de reguliere uitgaven (exploitatie en investeringen) boven het niveau van de verwachte opbrengsten uitkomen.