De rente, die betaald wordt voor de afgesloten langlopende leningen, komt voor 2018 gemiddeld uit op 3,3%. De huidige lange rente schommelt rond de 1,75%. Op grond van de vernieuwing BBV rekenen we vanaf 2017 geen bespaarde rente meer over de reserves en voorzieningen, dit leidt mede tot een lagere omslagrente. Voor de kapitaallastenberekening hanteren we een omslagpercentage. Voor 2018 is dit berekend op 0,50%.

De renterisiconorm is ingesteld als instrument om de renterisico’s voor de vaste schuld te beheersen en wordt gebruikt in relatie tot het aangaan van vaste geldleningen. Het betreft de norm die het feitelijk renterisico op de vaste schuld met een looptijd van langer dan één jaar bepaalt. Jaarlijks mogen de renterisico’s door renteherziening en herfinanciering niet hoger zijn dan 20% van het begrotingstotaal. Op basis van de nu bekende gegevens (vaste schulden, renteherziening, aflossingen en nieuwe geldleningen) stellen wij het renterisico in 2018 op nihil.