Bedragen × € 1.000

CodeOmschrijvingRekeningBegrotingBegrotingMeerjarenbegroting
201620172018201920202021
810Ruimtelijke OrdeningL1951.4331.1241.1351.1441.152
B02325262626
820Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)L11.7803.3383.7915.3034.4133.494
B6.6383.5864.6016.3064.7673.847
830Wonen en bouwenL209739634629633617
B651452463470477484
Totaal lasten programma 812.1845.5105.5497.0676.1905.263
Totaal baten programma 87.2894.0625.0886.8025.2704.358
Saldo lasten en baten programma 84.8951.448460265920905

Toelichting budgetverschillen

De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2018 en begroting 2017 zijn:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

L/B

Bedrag

V/N

1

In 2017 was incidenteel € 25.000 opgenomen voor het bestemmingsplan Aeroparc en € 25.000 voor het bestemmingsplan Molenschot.

L

50

V

2

De kapitaallasten voor de wegenlegger bedroegen in 2017 € 36.000. Deze werden onttrokken aan de bestemmingsreserve bestemmingsplannen. In 2018 is dit niet het geval waardoor er een voordeel ontstaat aan de lastenkant zoals hier genoemd. Hier tegenover staat een nadeel bij de reserves (zie taakveld 098). Per saldo is het effect voor de begroting budgettair neutraal.

L

36

V

3

Bij de jaarrekening 2016 is € 55.000 van het budget duurzaamheid overgeheveld naar 2017. Hierdoor is dit budget in 2017 hoger dan in 2018.

L

55

V

4

De middelen voor de spoorzone die zijn opgenomen in de begroting 2018 zijn lager dan in 2017. Doordat deze investeringen worden gedekt vanuit de bestemmingsreserve spoorzone (zie taakveld 980), is het effect voor de begroting budgettair neutraal.

L

216

V

5

Voor 2018 verwachten we op basis van de geactualiseerde exploitatieopzetten hogere baten en lasten dan in 2017. We verwachten in 2018 winstnemingen van € 810.000, deze worden via taakveld Reserves gestort in de Algemene reserve grondexploitatie. Per saldo neemt de grondvoorraad naar verwachting met € 920.000 toe.

L
B

453
1.015

N
V

6

In 2017 was incidenteel € 15.000 opgenomen voor het actualiseren van het welstandsbeleid en € 15.000 voor het beleid goedkoop wonen.

L

30

V

7

In 2017 zijn de door belaste kosten voor de ABG organisatie hoger dan in 2018 omdat voor dat jaar incidenteel middelen waren opgenomen voor het wegwerken van de achterstand met betrekking tot vergunningverlening.

L

68

V

8

De middelen die zijn opgenomen voor de controle op recreatieparken zijn in 2018 lager dan in 2017.

L

15

V

9

Overige.

L
B

57
13

N
V

Totaal

988

V