In de vergadering van 8 juni 2015 heeft de raad het gemeentelijke rioleringsplan (GRP) voor de planperiode 2016-2020 vastgesteld. In dit plan is het toekomstig beleid en beheer van de riolering uiteengezet. De financiële consequenties zijn in de begroting 2018 verwerkt.

Eventuele overschotten of tekorten binnen de exploitatie riolering worden toegevoegd of onttrokken aan de voorziening riolering.