Ten aanzien van het onderhoud wordt tweejaarlijks een inspectie uitgevoerd. Hierdoor bestaat altijd een actueel beeld van de onderhoudstoestand van onze wegen. De laatste inspectie heeft plaatsgevonden in 2015. In 2017 is een nieuw beheersysteem aangeschaft en zijn de beheergegevens geactualiseerd. Met die gegevens wordt begin 2018 gezamenlijk met de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau een weginspectie uitgevoerd.

Voor deze begroting geldt het beheerplan wegen 2016-2020. Op basis van dit beheerplan wordt jaarlijks een uitvoeringsplan opgesteld. Bij de opstelling van het jaarlijkse uitvoeringsprogramma zal afstemming plaatsvinden met het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan, het Rioleringsplan en het Groenbeheerplan.
Voor het uitvoeren van het jaarprogramma is een bestemmingsreserve gevormd. In augustus 2017 is het uitvoeringsplan opnieuw geactualiseerd. Het uitvoeringsplan zal nog in 2017 ter vaststelling aan het college worden aangeboden. Op basis van het geactualiseerde uitvoeringsplan kan de bestemmingsreserve per 1 januari 2018 weer omgezet worden in een voorziening. Bij de 2e Turap 2017 zal de raad gevraagd worden hiervoor een besluit te nemen.

De onderliggende onderhoudsplanning t/m 2021 is opgesteld op basis van de resultaten van de in 2015 uitgevoerde weginspecties. Hierbij is rekening gehouden met actuele schadebeelden en noodzakelijke reparaties die zijn meegenomen in het onderhoudsprogramma.
Wanneer begin 2018 de resultaten van de nieuwe weginspecties bekend zullen zijn, zal op basis van de resultaten van de weginspectie opnieuw een geactualiseerd beheerplan wegen voor de komende jaren worden opgesteld. Hieruit zal blijken of met de verkregen resultaten de onderhoudsplanning dient te worden aangepast en de jaarlijkse storting in de “voorziening wegen” nog toereikend is.

Het beschikbare jaarbudget voor groot onderhoud bedraagt €576.000.