In onderstaand overzicht schetsen wij, naast de situatie op basis van de begroting 2017 en 2018, de ontwikkeling van het weerstandsvermogen voor de jaren 2019-2023. Het betreft een actualisatie van de gegevens die wij bij de perspectiefnota 2018 hebben gepresenteerd.

  Bedragen x € 1 mln.

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Beschikbare weerstandscapaciteit

10,4

10,4

11,3

12,1

12,2

12,4

12,4

Risico's

11,9

11,8

11,7

11,6

11,5

11,4

11,3

Weerstandsvermogen (absoluut)

-1,5

-1,5

-0,5

0,4

0,7

1,0

1,1

Weerstandsvermogen (relatief)

87%

88%

96%

104%

106%

108%

109%

Aan de afspraak dat de weerstandscapaciteit en de risico’s zich als 1:1 verhouden, kunnen wij op basis van de huidige inzichten in de periode 2017-2019 niet voldoen. De jaren erna verbetert de weerstandscapaciteit (en hiermee het weerstandsvermogen) onder andere vanwege verwachte winstnemingen in de grondexploitatie. Meerjarig voldoen we dus wel aan de gemaakte afspraken rondom het weerstandsvermogen.

In onderstaande grafiek wordt e.e.a. grafisch weergegeven: