Het totale risicobedrag voor de begroting 2018 bedraagt € 11.946.871. Afgezet tegen de weerstandscapaciteit van € 10.440.592 betekent dit dat we niet voldoende weerstandsvermogen hebben om deze risico’s te dekken (saldo absoluut -/- € 1.506.279 (relatief 87%). Voor de volledigheid schetsen we hieronder een meerjarig beeld van het weerstandscapaciteit ten opzichte van de geïnventariseerde risico’s.