Het totaal van de geïnventariseerde risico’s na kansberekening bedraagt € 11.946.871. Hiervan heeft
€ 7.349.526 (62 %) betrekking op de grondexploitatie en € 4.597.345 (38 %) op de algemene dienst. Wanneer we de risico’s binnen de algemene dienst nader onder de loep nemen, dan blijkt dat het grootste deel van deze risico’s van incidentele aard is, te weten € 2.404.345 (52 %). Er resteert dus een bedrag van € 2.193.000 (48 %) aan structurele risico’s. Ook kunnen we de risico’s qua omvang verdelen in risico’s onder de € 100.000 en gelijk aan of boven de € 100.000. Hieruit blijkt dat de risico’s onder de € 100.000 gezamenlijk een bedrag vertegenwoordigen van € 1.659.807 (36 %). Hiermee resteert € 2.937.539 (64 %) aan risico’s gelijk aan of boven de € 100.000.

Wanneer we de reeks risico’s binnen de algemene dienst schikken op kanspercentage, omvang
(< € 100.000 / ≥ € 100.000) en aard (incidenteel/structureel), dan ontstaat het volgende beeld: