Een onderverdeling naar weging van risico’s geeft het volgende beeld:

Categorie

Risicobedrag

Beperkte incidentele en structurele risico's (*)

2.173.539

Risico's grondexploitatie

7.349.526

Overige incidentele en structurele risico's

2.423.807

Totaal

11.946.871

*) risico’s met een kanspercentage kleiner of gelijk aan 10%.

Afgezet tegen het beschikbare weerstandscapaciteit, verminderd met claims op deze capaciteit, ontstaat onderstaand beeld:

Categorie

Risicobedrag

Weerstandscapaciteit

Beperkte incidentele en structurele risico's

2.173.539

7.080.517

Risico's grondexploitatie

7.349.526

3.231.443

Overige incidentele en structurele risico's

2.423.807

128.632

Totaal

11.946.871

10.440.592