Verbonden partijen voeren meestal gemeentelijke taken uit met een groot politiek belang. Ze voeren beleid uit dat de gemeente in principe ook zelf kan doen en leveren een forse bijdrage aan de realisatie van maatschappelijke doelen. Participatie in verbonden partijen levert gemeenten niet alleen voordelen op, maar ook financiële en bestuurlijke risico’s. Om voordelen optimaal te benutten en risico’s te beheersen, is aandacht voor de sturingsrelatie en risicobeheersing bij verbonden partijen belangrijk.

Wij werken op diverse terreinen samen met diverse instanties en andere gemeenten. Hierbij geldt altijd als uitgangspunt dat de samenwerking meerwaarde dient te hebben. Er worden dan afwegingen gemaakt die leiden tot:

  • Meer kwaliteit;
  • Minder kwetsbaarheid;
  • Meer professionaliteit;
  • Meer efficiency.

Het aangaan van een Gemeenschappelijke Regeling is geen doel op zich. Het doel dat er wel is, is om via samenwerking een “win-win” situatie te creëren. Daarnaast springt in het oog dat er veel meer informatie dan voorheen over deze samenwerkingsverbanden wordt gegeven. Deze informatie maakt het voor ons mogelijk om tussentijds inzicht te krijgen in de financiële en beleidsmatige ontwikkelingen. Wij nemen ook actief deel aan informatiebijeenkomsten bij de Gemeenschappelijke Regelingen. Daarnaast nodigen we, indien gewenst, besturen van Gemeenschappelijke Regelingen in commissievergaderingen uit om een toelichting te geven op ontwikkelingen binnen hun organisaties.

Tekstvak: Visie en beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen
Voor onze gemeente kan het volgende overzicht van verbonden partijen voor 2018 gegeven worden. Daarbij is ook het openbare belang, het financiële belang en de wijze van zeggenschap van de gemeente in de verbonden partij weergegeven. Daarnaast hebben we enkele financiële kerngegevens (Eigen Vermogen, Vreemd Vermogen en Resultaat) van de verbonden partij weergegeven.