Het weerstandsvermogen van de grondexploitatie bestaat uit de algemene reserve grondexploitatie en de bestemmingsreserves en dient ter dekking van onvoorzienbare risico’s.

Op basis van een periodieke risico-inventarisatie en -analyse verwachten wij dat in 2018 de reserves voldoende zijn om de risico’s te dekken. De raming van de stand van de algemene reserve en bestemmingsreserves van de grondexploitatie bedraagt op 31 december 2017 € 3,2 miljoen. Voor de risico-inventarisatie verwijzen wij naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicomanagement.