De commissie BBV heeft de verslaggevingsregels rondom grondexploitaties te herzien. De aanleiding hiervoor zijn de afboekingen van gemeenten op grondposities, de aanbevelingen uit het rapport Vernieuwing BBV over transparantie en vergelijkbaarheid, en de Omgevingswet. Tevens speelt hier de vennootschapsbelastingplicht voor gemeenten. Het kan namelijk helpen in de fiscale discussie over de afbakening van de ondernemersactiviteit en de toe te rekenen kosten en opbrengsten.
Hieronder een samenvatting van de wijzigingen die vanaf 1 januari 2016 gelden:

  • Richttermijn van 10 jaar voor de maximale duur van grondexploitaties. Hier kan alleen goed gemotiveerd (geautoriseerd door de raad en verantwoord in de jaarstukken) van worden afgeweken. Voor langer durende grondexploitaties moeten aanvullende beheersmaatregelen worden genomen. Een verplichte maatregel is bijvoorbeeld dat geen indexering mag worden toegepast voor opbrengsten later dan 10 jaar;
  • Kostentoerekening aan bouwgronden in exploitatie sluiten aan bij Wro en Bro;
  • De rente die wordt toegerekend aan grondexploitaties moet worden gebaseerd op de werkelijke rente over het vreemd vermogen;
  • Opname van de uitgangspunten/parameters bij de waardering van de grondexploitaties als verplicht onderdeel van de jaarrekening, samen met de overige toelichtingen op de grondexploitaties (nu nog in de uitvoeringsinformatie);
  • Afschaffing van de categorie NIEGG (niet in exploitatie genomen gronden) in het BBV. Zolang gronden nog niet gekwalificeerd worden als bouwgrond in exploitatie, staan deze op de balans onder de materiële vaste activa (MVA) als ‘strategische gronden’;
  • Toerekenen van rente en andere kosten is niet langer toegestaan voor gronden die (nog) niet in exploitatie zijn genomen;
  • Strategische gronden worden gewaardeerd op basis van verkrijgingsprijs of duurzaam lagere marktwaarde (onder de huidige bestemming). Dit is conform de bestaande waarderingsgrondslagen voor gronden en terreinen onder de MVA;
  • De boekwaarde per m2 hoeft niet meer te worden toegelicht.

De effecten van voorgenomen BBV-wijzigingen vindt u in deze begroting en de jaarrekening.